فعالیت‌ها و خدمات

فعالیتها و خدمات شرکت تدبیر انرژی سپهر:

بررسی و تجزیه و تحلیل کیفیت توان

مهندسي و نظارت در زمينه خطوط انتقال نیرو

مهندسي و نظارت در احداث پست‌های فشارقوی (توزيع و انتقال)

ممیزی مدیریت مصرف انرژی

مهندسي و نظارت در زمينه CHP

مهندسي و نظارت در زمينه پژوهشي و تحقيقاتي

طراحی سیستم‌های الکتریکال

مهندسي و نظارت در زمينه نيروگاهي (توليد پراکنده)