تجزیه و تحلیل و بررسی پارامترهای کیفیت توان

اهمیت کیفیت توان و پارامترهای کیفیت توان الکتریکی

یکی از مهمترین چالش های پیش روی صنایع، مسئله کیفیت توان الکتریکی می‌باشد. در صورتیکه مسائل مربوط به کیفیت توان الکتریکی جدی گرفته نشود، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به صنایع تحمیل نماید.

پیشرفت تجهیزات الکترونیک قدرت و گسترش روزافزون و نقش کلیدی آنها در فرآیندهای تولیدی کارخانه‌ها، اعوجاج هارمونیکی در سطح شبکه برق را در پی خواهد داشت. این در حالی است که هارمونیک‌ها مهمترین دغدغه کیفیت توان مرتبط با صنایع هستند.

اعوجاج ولتاژ و پدیده تشدید، مسئله‌ای بسیار جدی به علت وجود افزایش هارمونیک در شبکه برق کارخانه‌ها می‌باشد. صنایع در حال توسعه سریع، بیش از دیگران، نیازمند بررسی مسائل مرتبط با کیفیت توان می‌باشند.

به طور کلی انجام مطالعات مرتبط با کیفیت توان مخصوصاً مطالعات هارمونیکی در صنایع موجود در کشور ما به ندرت انجام پذیرفته است. در این راستا اندازه‌گیری‌های میدانی با تکرار زیاد جهت ارزیابی دقیق شبکه برق این صنایع، انجام پذیرفته است. پس از ارزیابی و کشف مشکلات شبکه از لحاظ پارامترهای کیفیت توان، مدلسازی‌های دقیق توسط نرم افزار انجام می‌گیرد.

جهت اطمینان از صحت شبیه سازی انجام شده، اندازه‌گیری‌های میدانی با نتایج حاصل از شبیه‌سازی با یکدیگر مقایسه می‌شوند. مشکلات عمده از لحاظ کیفیت توان در سطح شبکه برق در صنایع مختلف مشاهده شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملی جهت اصلاح آنها ارائه گردیده و کارآمدی روش‌های پیشنهادی از نقطه نظر فنی و اقتصادی با انتخاب سناریوهای مختلف و شبیه‌سازی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

انواع پارامترهای کیفیت توان الکتریکی

به طور کلی انواع شاخصهای کیفیت توان (کیفیت برق) عبارتند از:

– گذراها (موج ضربه گذرا، موج ضربه نوسانی)
– تغییرات بلند مدت ولتاژ (اضافه ولتاژ، کاهش ولتاژ، قطعی بلند مدت)
– تغییرات کوتاه مدت ولتاژ (برآمدگی ولتاژ، فلش ولتاژ، قطعی کوتاه مدت)
– عدم تعادل ولتاژ
– اعوجاج ها (هارمونیک ها، هارمونیکهای میانی، نویز، پدیده برش)
– فلیکر ولتاژ
– تغییرات فرکانس

برای مطالعه بیشتر در خصوص اهمیت کیفیت توان الکتریکی و شاخصهای کیفیت توان الکتریکی (شاخصهای کیفیت برق) میتوانید به لینکهای زیر رجوع نمایید.

(PDF) Power Quality Indices and Objectives – ResearchGate

کیفیت توان تعاریف، شاخص ها، استانداردها و ضرورت ها

کیفیت توان (کیفیت برق) به زبان ساده

کاهش کیفیت توان انرژی الکتریکی