نیروگاه‌ها

نیروگاه شهید منتظر القائم

 • اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان ورودی و خروجی UPS های نیروگاه شهید منتظرالقائم 
 • طراحی و نصب فیلتر هارمونیک جهت حذف هارمونیک های جریان و بهبود پروفایل ولتاژ خروجی درایو های تغذیه الکترو پمپ های کولینگ تاور  نیروگاه شهید منتظر القائم 

نیروگاه امیرآباد ساری

 • اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان فیدرهای ۲۰KV نیروگاه بندر امیرآباد ساری

نیروگاه بارقه افکن بروجرد

 • اندازه‌گیری و بررسی  علل خارج شدن نیروگاه بارق افکن بروجرد در اثر کلید زنی فیدر های ۲۰kV پست فوق توزیع بالادست نیروگاه(۱۳۹۹)
 • نیروگاه آب نیروی ماهتاب کیش
 • اندازه گیری، تحلیل و  بررسی پارامتر های کیفیت توان همزمان فیدر های نیروگاه و شبکه توزیع برق جزیره کیش جهت بررسی هارمونیک ها و نوسانات برق و اثرات آن بر روی نیروگاه(شرکت موننکو ایران)
 • نیروگاه چمستان
 • اندازه گیری و بررسی علل خارج شدن نیروگاه مگا توان سیستم خاور میانه(نیروگاه چمستان) در اثر نوسانات شبکه توزیع برق (۱۴۰۰).

نیروگاه اترک (DG)- شرکت کانسار خزر گلستان

 • اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان نیروگاه اترک و اثرات نوسانات برق بر روی آن 

نیروگاه (DG) نیک اندیشان صنعت برق مازندران

 • اندازه‌گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان جهت بررسی علل خروج واحدهای نیروگاه

نیروگاه(DG) تجدید توان آفتاب خمین

 • اندازه‌گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان جهت بررسی علل سوختن بردهای حساس نیروگاه و بررسی علل خروج نیروگاه در اثر نوسانات برق
 • نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه
 • اندازه گیری، تحلیل و  بررسی پارامتر های کیفیت توان شبکه برق نیروگاه عسلویه جهت بررسی علل حوادث واحد کولینگ نیروگاه(شرکت احداث و توسعه یک مپنا)
 •  
 •  

شرکت‌های برق منطقه‌ای

برق منطقه‌ای سمنان

 • اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت منشاءآلودگی های کيفيت توان مشترکین بزرگ برق منطقه ای سمنان و ارائه راهکار در جهت بهبود آن.

برق منطقه‌ای هرمزگان

 • اندازه گیری، تحلیل و تعین جهت منشاء آلودگیهای کیفیت توان مشترکین صنعتی برق منطقه ای هرمزگان و بررسی نقاط جهت مانیتورینگ دائم کیفیت توان.(۱۳۹۶)
 • اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۶۳ نقطه  از شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای هرمزگان(۱۳۹۹)

برق منطقه‌ای مازندران

 • اندازه گیری کیفیت توان  ۵۰ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای استان مازندران و گلستان(۱۳۹۵).
 • اندازه گیری کیفیت توان  ۵۰ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای استان مازندران و گلستان(۱۳۹۶).
 • نصب و مانیتورینگ دائم نه دستگاه کیفیت توان بر روی پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران(۱۳۹۷)
 • اندازه گیری پارامتر های کیفیت توان ۵۳ نقطه در شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران و گلستان(۱۳۹۸).
 •  اندازه گیری پارامتر های کیفیت توان ۵۸ نقطه در شبکه فوق توزیع و انتقال  برق منطقه ای مازندران و گلستان(۱۳۹۹)
 • اندازه گیری پارامتر های کیفت توان ۶۸ نقطه در شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران و گلستان(۱۴۰۰)

برق منطقه‌ای باختر

 • مطالعه، مشاوره و طراحی بهینه جبران توان راکتیو و بهبود پارامترهای کیفیت توان پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای باختر.
 • اندازه گیری و شبیه سازی پارامتر های کیفیت توان شش پست  فوق توزیع برق منطقه ای باختر جهت طراحی و ارائه مقادیر فیلتر هارمونیک.

برق منطقه‌ای زنجان

 • مشاوره و خدمات مهندسی به منظور اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۱۲۰ نقطه در پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای زنجان(۱۳۹۶).
 • مشاوره و خدمات مهندسی به منظور اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۹۵ نقطه در پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای زنجان(۱۳۹۸).(

برق منطقه‌ای سمنان

 • اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت منشاءآلودگی های کيفيت توان مشترکین بزرگ برق منطقه ای سمنان و ارائه راهکار در جهت بهبود آن.

برق منطقه‌ای هرمزگان

 • اندازه گیری، تحلیل و تعین جهت منشاء آلودگیهای کیفیت توان مشترکین صنعتی برق منطقه ای هرمزگان و بررسی نقاط جهت مانیتورینگ دائم کیفیت توان.

برق منطقه‌ای مازندران

 • اندازه گیری کیفیت توان  ۵۰ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای استان مازندران و گلستان(۱۳۹۵).
 • اندازه گیری کیفیت توان  ۵۰ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای استان مازندران و گلستان(۱۳۹۶).
 • نصب و مانیتورینگ دائم نه دستگاه کیفیت توان بر روی پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران(۱۳۹۷)
 • اندازه گیری پارامتر های کیفیت توان ۵۳ نقطه در شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران و گلستان(۱۳۹۸).
 •  

برق منطقه‌ای باختر

 • مطالعه، مشاوره و طراحی بهینه جبران توان راکتیو و بهبود پارامترهای کیفیت توان پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای باختر.
 • اندازه گیری و شبیه سازی پارامتر های کیفیت توان شش پست  فوق توزیع برق منطقه ای باختر جهت طراحی و ارائه مقادیر فیلتر هارمونیک.

برق منطقه‌ای زنجان

 • مشاوره و خدمات مهندسی به منظور اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۱۲۰ نقطه در پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای زنجان(۱۳۹۶).
 • مشاوره و خدمات مهندسی به منظور اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۹۵ نقطه در پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای زنجان(۱۳۹۸).
 •  

برق منطقه‌ای سمنان

 • اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت منشاءآلودگی های کيفيت توان مشترکین بزرگ برق منطقه ای سمنان و ارائه راهکار در جهت بهبود آن.

برق منطقه‌ای هرمزگان

 • اندازه گیری، تحلیل و تعین جهت منشاء آلودگیهای کیفیت توان مشترکین صنعتی برق منطقه ای هرمزگان و بررسی نقاط جهت مانیتورینگ دائم کیفیت توان.

برق منطقه‌ای مازندران

 • اندازه گیری کیفیت توان  ۵۰ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای استان مازندران و گلستان(۱۳۹۵).
 • اندازه گیری کیفیت توان  ۵۰ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای استان مازندران و گلستان(۱۳۹۶).
 • نصب و مانیتورینگ دائم نه دستگاه کیفیت توان بر روی پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران(۱۳۹۷)
 • اندازه گیری پارامتر های کیفیت توان ۵۳ نقطه در شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران و گلستان(۱۳۹۸).

برق منطقه‌ای باختر

 • مطالعه، مشاوره و طراحی بهینه جبران توان راکتیو و بهبود پارامترهای کیفیت توان پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای باختر.
 • اندازه گیری و شبیه سازی پارامتر های کیفیت توان شش پست  فوق توزیع برق منطقه ای باختر جهت طراحی و ارائه مقادیر فیلتر هارمونیک.

برق منطقه‌ای زنجان

 • مشاوره و خدمات مهندسی به منظور اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۱۲۰ نقطه در پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای زنجان(۱۳۹۶).
 • مشاوره و خدمات مهندسی به منظور اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۹۵ نقطه در پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای زنجان(۱۳۹۸).

شرکت‌های توزیع برق

توزیع برق استان هرمزگان

 • اندازه‌گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۲۰ نقطه از شبکه برق جزیره هرمز.
 • اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان ۲۲ مشترک صنعتی جهت تشخیص میزان آلودگی پارامترهای کیفیت توان به شبکه توزیع برق هرمزگان

توزیع برق جنوب کرمان

 • نصب و مانیتورینگ ۲۶ دستگاه پاور آنالایزر در شهرهای سیرجان، جیرفت ، بم و روئیت تمامی اطلاعات از طریق سیستم GPRS در ستاد مرکزی توزیع برق جنوب استان کرمان
 • تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۲۶ مشترک عمومی – تجاری توزیع برق جنوب کرمان و ارائه گزارش

توزیع برق تهران بزرگ

 • اندازه گیری و بررسی اثرات کلید زنی فیدرهای ۲۰KV بر روی تجهیزات شبکه برق و مشترکین توزیع برق تهران بزرگ (منطقه برق سینا).
 •  بررسی عدم وصل رک‌های UPS ساختمان ستادی توزیع برق تهران بزرگ در مواقع قطع و یا وصل برق شبکه و ارائه راهکار عملی(شرکت توزیع برق تهران بزرگ).
 • اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان و علت عمل کردن رله‌های ۲۰KV خط ۷ مترو تهران(شرکت توزیع برق تهران بزرگ).
 • مشاور شرکت توزیع برق تهران بزرگ در زمینه های کیفیت توان، تعیین بهینه ضریب همزمانی و بررسی سیستم ارتینگ(از سال ۱۳۹۰ الی۱۳۹۶).
 • اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۱۰ پست زمینی منطقه بازار تهران جهت بررسی علل ازدیاد جریان نول ترانسفورماتور ها و ارائه راهکار عملی در جهت کاهش آن.
 • توزیع برق استان مازندران

  • اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت منشاء آلودگی های کيفيت توان ۳۰ مشترک صنعتی توزیع برق استان مازندران(۱۳۹۵).
  • اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت منشاء آلودگی های کيفيت توان ۲۰ مشترک صنعتی توزیع برق استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود آن(۱۳۹۶).
  • اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت منشاء آلودگی های کيفيت توان مشترک صنعتی توزیع برق استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود آن(۱۳۹۷).
  •  اندازه گیری و تحلیل ۶۰ نقطه در فصل کم باری و پرباری توزیع برق استان مازندران جهت شناسایی علت ازدیاد جریان نول ترانس و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن(۱۳۹۸).

  توزیع برق استان گلستان

  • اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۱۷مشترک صنعتی – تجاری توزیع برق استان گلستان

  توزیع برق استان لرستان

  • اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان ۵۲ مشترک تجاری – مسکونی شرکت توزیع برق استان لرستان(۱۳۹۶).
  • اندازه گیری ۲۱۲ نقطه در چهار فصل سال توزیع برق استان لرستان جهت بررسی کیفیت توان و میانگین مصرف انرژی(۱۳۹۸).
  • طراحی و نصب فیلتر هارمونیک در یک پست نمونه جهت کاهش جریان نول ترانسفورماتور(۱۳۹۸) 
  • اندازه گیری ۲۱۲ نقطه در چهار فصل سال توزیع برق استان لرستان جهت بررسی کیفیت توان و میانگین مصرف انرژی(۱۳۹۹).

شرکت‌های آب منطقه‌ای

سد لار

 • اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان فیدر های پمپاژ آب سد لار و ارائه راهکار عملی جهت حذف هارمونیک جریان

آب شیرین کن بندر لنگه

 • اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت آب شرین کن شریف ناد لنگه و ارائه راهکار عملی

فاضلاب تهران

 • اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان تصفیه خانه اکباتان و ارائه راهکار در جهت بهبود آن.

صنایع فولاد

فولاد خاتم یزد

 • اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شبکه برق فولاد آلیاژی شمش خاتم و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود عملکرد کوره های القایی

فولاد ماهان قم

 • اندازه گیری، تحلیل و بررسی کيفيت توان شبکه برق شرکت فولاد ماهان قم و ارائه راهکارعملی در جهت بهبودآن

فولاد طبرستان

 • اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت فولاد طبرستان و ارائه راهکار در جهت بهبود گذرای ولتاژ

فولاد مازندران

 • اندازه گیری پارامتر های کیفیت توان شرکت فولاد مازندران جهت بررسی و مقایسه پارامتر های کیفیت توان با حضور  کوره قوس الکتریکی جهت جایگزینی آن با کوره القایی.

فولاد خزر گیلان

 • اندازه گیری و بررسی اثر گذرای ولتاژ بر روی کلید های EAF و  LF  مجتمع ذوب آهن فولاد خزر و ارائه راهکار در جهت بهبود آن
 • آریان فولاد بوئین زهرا

  • اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت آریان فولاد بوئین زهرا جهت بررسی علل تریپ دادن واحد اکسیژن(۱۳۹۸)
 • فولاد آلیاژی نگین ابهر

  • اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان همزمان پست فوق توزیع و ورودی کوره های القایی جهت بررسی پارامتر های کیفیت توان (۱۳۹۹)
  • فولاد آلیاژی آذرخش

   • اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت فولاد آلیاژی آذرخش جهت بهینه سازی فیلتر هارمونیک موجود در کارخانه(۱۴۰۰)
  •  
  • مجتمع فولاد آلیاژی کیمیا صبا اسفراین

   • اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت فولاد آلیاژی کیمیا صبا(۱۴۰۰)
  • مجتمع فولاد آلیاژی آذر حدید بناب

   • اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت فولاد آلیاژی آذر حدید بناب وجهت بررسی اثرات نوسانات و گذرای ولتاژ بر روی خروجی ترانسفورماتور های فشار ضعیف(۱۴۰۰)
   • فولاد کاوه جنوب کیش( هرمزگان)
 • اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان کوره های EAF و  LF شرکت فولاد کاوه جنوب هرمزگان(۱۳۹۶)
 • اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۱۲ نقطه همزمان فیدر های پست انتقال و ورودی کورهای القایی جهت بررسی عمکرد SVC ها شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(۱۴۰۰)

صنایع نساجی

شرکت رضوان تاب

 • اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان خروجی ترانس های شرکت ریسندگی رضوان تاب و ارائه راهکار عملی در جهت حذف هارمونیک جریان

شرکت فرش ساوین

 • اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت فرش ساوین و ساوین تاب و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن

شرکت ساوین تاب

 • اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت فرش ساوین و ساوین تاب و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن

شرکت نفیس نخ

 • اندازه گیری و بررسی علل نوسانات برق کارخانه نفیس نخ قزوین و ارائه راهکار در جهت بهبود فرایند تولید

شرکت ایران تک نخ

 • اندازه گیر و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت ریسندگی ایران تک نخ و ارائه راهکار در جهت بهبود پارامتر های کیفیت توان
 • شرکت تارا ریس آریا
  • اندازه گیر و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت ریسندگی ایران تارا ریس آریا قم
  • شرکت پرجین ابهر
  • اندازه گیر و تحلیل پارامتر های کیفیت توان وردی فیدر واقع در پست فوق توزیع و خروجی های ترانسفورماتور و بار های حساس کارخانه پرجین
  • شرکت سیوان ابهر
  • اندازه گیر و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت ریسندگی سیوان جهت بررسی علل نوسانات شبکه برق
  • شرکت درین ریس سمنان
  • اندازه گیر و تحلیل پارامتر های کیفیت توان وردی فیدر واقع در پست فوق توزیع و خروجی های ترانسفورماتور کارخانه درین ریس
  •  

موسسات مالی و بانک‌ها

بانک پارسیان

 • بررسی علل سوختن بردهای الکترونیکی دیتا سنتر بانک پارسیان سایت چیتگر و ارائه راهکار عملی

بانک صادرات

 • اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان و بررسی علل سوختن UPS های مرکز اطلاعات بانک صادرات خیابان جمهوری تهران

ساختمان اداری سازمان بورس و اوراق بهادار

اندازه گیر و تحلیل پارامتر های کیفیت توان جهت بررسی علل سوختن پاور دیتا سنتر و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن.

بانک اقتصاد نوین

 • اندازه گیری و بررسی علل سوختن IGBT دیتا سنتر بانک اقتصاد نوین پارک فناوری پردیس

شرکت پرداخت الکترونیک سامان

 • اندازه گیری، بررسی و تحلیل کیفیت توان و سیستم ارتینگ شبکه برق شرکت پرداخت الکترونیک سامان در جهت بررسی علل سوختن UPS و برد های الکترونیک دیتا سنتر

شرکت ثامن ارتباط عصر

 • اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان و سیستم ارتینگ شبکه برق شرکت ثامن ارتباط عصر و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود کیفیت توان.

بانک خاورمیانه

 • اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ورودی و خروجی دیتا سنتر ساختمان بانک خاور میانه خیابان نوبخت.

صنایع پتروشیمی

پتروشیمی بندر امام ماهشهر

 •  پروژه تنظیم رله های حفاظتی واحد پارازایلن پتروشیمی بندر امام خمینی

پتروشیمی شهید تندگویان ماهشهر

 • تحلیل پارامترهای کیفیت توان شبکه برق پتروشیمی شهید تندگویان و برآورد خسارت ناشی از آلودگی و ارائه راهکارهای عملی

سایر صنایع

شرکت فومن شیمی گیلان

 • اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت پارامترهای کیفیت توان و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن در شرکت فومن شیمی گیلان

صنایع قطعه‌سازی شمال

 • اندازه گیری، تحلیل و بررسی علل سوختن بردهای الکترونیکی دستگا های تزریق پلیمر صنایع قالب و قطعه سازی شمال
 • نصب و مانیتورینگ دایم چهار دستگاه کیفیت توان، بر روی فیدر های داخلی شبکه برق شرکت ام.جی.ای.کوتیر.الیا.

سیمان بهبهان

 • اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان کارخانه سیمان بهبهان و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن

سایپا کاشان

 • اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان پست ۶۳kv سایپای کاشان جهت بررسی افزایش دیماند قرارداد.

شرکت فروسیلیس ایران

 • اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شبکه برق شرکت فروسیلیس ایران و ارائه راهکار عملی درجهت بهبود کیفیت توان در فرایند تولید.

شرکت موادکاران (گروه مپنا)

 • اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شبکه برق شرکت مواد کاران(گروه مپنا) و ارائه راهکار عملی در جهت کاهش سوختن بردهای الکترونیکی و بانک خازنی

شرکت توگا (گروه مپنا)

 • اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۳۰ نقطه شرکت توگا (گروه مپنا) و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود کیفیت توان.

شرکت فروسیلیسیوم خمین (پیام هونامیک)

 • اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان جهت بررسی علل ایجاد گذرای ولتاژ و تاثیر آن بر روی تجهیزات کارخانه.