رییس هیات مدیره

نام: زهرا هادی

سمت: رییس هیات مدیره –مدیر دپارتمان پست و خطوط انتقال

سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی برق- دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق کاری و تحقیقاتی:

شركت برق منطقه ای خراسان   از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

همکاری در پروژه های کیفیت توان

۱- کارشناس پروژه در پروژه های ذیل :

۱-۱– خدمات مهندسي احداث پست ۲۰/۱۳۲كيلوولت سنگرد

۲-۱- احداث پست ۲۰/۱۳۲ كيلوولت حاجي آباد باجگيران اسفدن

۳-۱- خدمات مهندسي خريد نظارت وساخت ۲دستگاه ترانسفورماتور قدرت مشهد

۴-۱- خدمات مهندسي احداث پست۲۰/۱۳۲ كيلوولت مانه و سملقان

۵-۱- خدمات مهندسي پست هاي ۶۳/۲۳۰ كيلوولت مجكورجكيگور و۶۳/۲۳۰ كيلوولت دلگان

۶-۱- خدمات مهندسي پست ۲۰/۶۳ كيلوولت رضوان

۷-۱- خدمات مهندسي پست ۲۰/۱۳۲ كيلوولت لمزان و چاه بنارد

۸-۱- خدمات مشاوره اي جهت بازنگري دستورالعملهاي برنامه ريزي و طراحي شبكه هاي توزيع

۹-۱- خدمات مشاوره اي مرتبط با نظارت بر طرحهاي مصوب كاهش تلفات انرژي مربوط به ۱۶ شركت توزيع و۴ شركت برق منطقه اي

۲- مدیر پروژه در پروژه های ذیل :

۱-۲- خدمات مهندسي خريد ۳۰ دستگاه كمپكت برای شرکت توزیع نیروی برق مشهد

۲-۲- نظارت عالیه بر پروژه‌های سرمایه‌ای به خدمات مشترکین نواحی ۱۳ گانه توزیع برق نواحی استان تهران

۳-۲- خدمات مهندسي و مشاوره اي اتوماسيون شبكه توزيع نيروي برق شهرستان بجنورد (مطالعات فاز صفر)

۴-۲- ارائه خدمات مربوط به تهيه پيشنهاد فني مناقصه بازسازي۱۳ پست ارمنستان

۵-۲- مشاوره پست ۶٫۳/۶۶ كيلوولت پالايشگاه بانياس كشور سوريه

۳-کارهای مطالعاتی:

ارائه‌ی مقاله در کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی