نصب، اندازه گیری و مانیتورینگ کیفیت توان

با توجه به اهمیت به سزای تحلیل پارامتر های کیفیت توان برداشت اطلاعات صحیح از شبکه موجود نقش عمده ای در تحلیل در بر خواهد داشت. لذا اطلاع کامل از وضعیت شبکه برق، اشراف بر نقاط ضعف و قوت آن و شناسایی عوامل مخرب سیستم برای بهره برداری و کنترل مناسب شبکه برق ضروری است.

پایش سرارسری شبکه برق و مقایسه شاخص ها با استاندارد با توجه به محدودیت های اقتصادی و عملی که در شبکه وجود دارد میسر نمی باشد. لذا لازم است تا نقاط اندازه گیری بصورت بهینه انتخاب گردد. این شرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب با بیش از ۲۰ سال تجربه به بررسی شبکه موجود  جهت ارزیابی مشترکین و انتخاب نقاط مناسب برای نصب دستگاه مانیتورینگ شبکه برق اقدام می نمایید. نظر به اهمیت نصب صحیح دستگاه کیفیت توان و تاثیر آن در نتیجه حاصله از تحلیل و ارائه گزارش نسبت به تعیین منشاء اختلالات کیفیت توان ایجاد شده پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات ارائه می نمایید. بدیهی است مانیتورینگ و جمع آوری داده ها به تنهایی مطلوب نبوده و باید این داده ها تحلیل و تجزیه گردد و میزان شاخص های کیفیت توان در نقاط مختلف مقایسه و بررسی گردد تا به ریشه یابی مشکلات و تعیین منشاء اختلالات در شبکه دست یافت. لذا نقش مشاور کیفیت توان مجرب در این زمینه غیر قابل انکار است.